İnşaat Hizmetleri

APAVE, 2009 yılında kurulmuş olmasına rağmen Yönetim ekibimiz ve Proje Müdürlerimizin deneyimleri ve bilgi birikimleri ile yönlendirilen yönetim ve kontrol ekiplerimiz ile birlikte Otel, AVM, Endüstriyel tesisler ve altyapı projelerinin yönetimini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir.

 

20 yılı aşan tecrübeye sahip olan Yönetim Kadromuz ve Proje Müdürlerimizin deneyimleri ve bilgi birikimleri ile yönlendirilen yönetim ve kontrol ekiplerimiz hizmet verdiğimiz ve vermekte olduğumuz projelerde birçok başarılara imza atmaktadır.

 

Müşteri Odaklılık:

§  Proje yönetim hizmetinde genel uygulama, projenin geliştirme ve uygulama aşamalarında, İŞVEREN adına çalışmaktır.

APAVE Proje yöneticileri, en yüksek standartta hizmet verebilecek teknik kapasiteye ve tecrübeye sahiptir.  

 

Proje Yönetimi ile ilgili alt başlıklar olan Tasarım Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, İhale Yönetimi, Satın Alma, Teknik Danışmanlık,  Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Zaman ve İş Programı Yönetimi , İşçi sağlığı ve İş Güvenliği, Sürdürülebilir Enerji, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence, Teknik Bakım konularında, İşverenin ihtiyaçları doğrultusunda ve proje büyüklüğüne göre APAVE Türkiye ofisinde bulunan mevcut tüm kaynaklarını ve APAVE Grubuna bağlı olarak Dünya’nın 152 ülkesinde bulunan ofislerinden en kısa sürede harekete geçirecek güce sahiptir.

 

§   Tasarım Yönetimi:

Yatırım kararı doğrultusunda ve hedef odaklı olarak gerçekleştirilir.

-          Görev alacak tasarım gruplarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi

-          Tasarım sürecinde hazırlanan projelerin koordinasyonu

-          Hazırlan proje ve hesaplarının incelenmesi

-          Tasarım grupları çalışmalarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü ve koordinasyonu.

 

·            Zaman, kalite ve bütçe üçgeninde sıfır hata payıyla çalışan ProPlan, projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun alternatif çözümler üretiri, sadece çözüm üretirken değil hedefleri belirtirken de müşterilerimize yol gösterir. Projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini yöneten ProPlan, son noktasına kadar projenin aktif kontrolünü gerçekleştirir.

§   İhale Yönetimi:

Yatırımın özellikleri ve süreçleri doğrultusunda bütçe ve zaman odaklı olarak gerçekleştirilir.

-          En uygun İhale metodunun belirlenmesi

-          İhale dokümantasyonunun hazırlanması

-          Yüklenici Firma değerlendirmeleri

-          İhale süreçlerinin gerçekleştirilmesi

 

§   Sözleşme Yönetimi:

-          Sözleşmelerin hazırlanması

-          Sözleşmelerin idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması.

-          İmalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü.

§   Risk Analizi ve Değerlendirme

Yatırımın her aşamasında, finansal, zamansal ve teknik açdan risklerin olup olmadığının belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin İşveren’e sunulması.

·            Proje risklerinin tanımlanması ve analiz edilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak risklerin doğru yönetilmesinin sağlanması hizmetlerini kapsar.

§   İnşaat Yapım Yönetimi

Projenin istenilen kalite, tamamlanması gereken süre ve öngörülen bütçesinde bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerinin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması adına verilen hizmetleri içerir.

 

§   Kalite Güvence ve Kalite Kontrol

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması için Kalite Kontrol ve Kalite Güvence dokümantasyon sisteminin oluşturulması ve uygulanmasıdır.

 

§   §  Bütçe Yönetimi ve Hak ediş KontrolleriTasarım kriterlerine uygun ön bütçenin hazırlanması, maliyet izleme metotlarının tariflenerek bütçe takibinin yapılması ve proje bütçesindeki değişimlerin tespit edilerek raporlanması hizmetlerini kapsar.

Proje süresi boyunca yürütülen tüm imalatlarla ilgili oluşan giderlerin Yatırım bütçesine uygunluğunun sağlanması ve kontrol edilmesidir. Tasarım ve Yüklenici grupların hak edişlerinin kontrol edilmesi, yüklenici hak ve taleplerinin değerlendirilmesi de bu kapsamda yer almaktadır.

 

§   Planlama ve İş programı Yönetimi

Proje süresi boyunca tasarım, yapım, üretim, işletmeye alma süreçlerinin en başından itibaren planlanması, alt iş programlarının oluşturulması ve süreçler boyunca güncellenerek takip edilmesidir.

§   Test ve Devreye Alma İşlemleri

Projenin tamamlanma aşamasında, planlanan ve tariflenen test ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, koordinasyonu ve tüm sistemlerin sorunsuz ve çalışır bir şekilde İşveren’ teslim edilmesidir.

§ Raporlama Sistemi

Proje süresi boyunca oluşturulan raporlama sisteminin eksiksiz bir şekilde işletilmesi, günlük, haftalık, aylık raporlamaların İşveren’e sunulmasıdır. Proje ile ilgili Tüm raporlar ve dokümantasyon Devreye alma sürecinde Log-book olarak İşveren’e teslim edilmektedir.

Projelendirilmiş olan imalatların, ekipmanların veya malzemelerin, İşveren/İşletmeci/Yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte olmak üzere, alternatif veya ekonomik çözümlerinin (malzeme ve/veya imalat şekli) bulunması, piyasa araştırması yapılarak İşveren’in bilgilendirilmesi hizmetlerini kapsar. Mimari, statik, mekanik, elektrik ve altyapı disiplinleri için değer mühendisliği genel olarak tasarım yönetimi aşamasında yapılmaktadır.

Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde İşveren talepleri ve Uygulama projeleri doğrultusunda sahada imalatın önünü açacak iş yapım yöntemleri, imalat süreci ve sıralaması, alternatif malzemeler gibi teknik konularda tespit ve değerlendirmelerin yapılarak İşveren’e raporlanmasıdır.

Proje süresi boyunca gerçekleştirilen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve yönetmelikler çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması adına verilen hizmetlerdir. Kalite Kontrol ve Kalite Güvence sistemi için hazırlanan formlar ile dokümantasyonu sağlanmaktadır.

Mimari, statik, mekanik ve elektrik disiplinlerde müşterinin talepleri doğrultusunda sahada imalatın önünü açacak yöntem, iş yapım sırası, teknik konularda tespit ve değerlendirmelerin yapılarak tüm bunların müşteriye raporlanması hizmetleridir.

Mevcut bir taşınmazın satış veya el değiştirme işlemleri öncesinde teknik açıdan incelenmesi, değerlendirilmesi, risklerin belirlenmesi, sistemlerin faydalı ömürlerinin ve mevcut durumun analizinin yapılarak taşınmazın teknik açıdan durumunun raporlanmasıdır.

Proje İzleme Hizmetleri 2 Aşamadan oluşur.

1. Başlangıç (Mevcut Durum Tespit) Raporu Hazırlanması

2. Periyodik Proje İlerleme Raporu Hazırlanması

1.Başlangıç Raporu Hazırlanması:

1.a.1: İdari İncelemeler:

 • Projenin tüm alınmış ve alınması gerekli resmi dokümanlarının kontrolü, projeye uygun alındığının belgelenmesi varsa eksik veya kusurlu alınmış resmi belgenin yaratabileceği risklerin ortaya konulması,

 • Satış sözleşmesinin incelenmesi, var ise açıkta kalan konuların belirlenmesi,

 • Tedarikçi sözleşmelerinin incelenmesi,

 • Tedarikçi firmaların teknik ve yeterlik açısından değerlendirilmesi

1.a.2: Teknik İncelemeler:

 • Mevcut imalatların sahada yapılacak kontroller ile fiziksel durumunun belirlenmesi, gerçekleşen imalatların tamamlanma oranlarının belirlenmesi,

1.a.3: Finansal İncelemeler:

 • Mevcut imalatlar için yapılan /gerçekleşen harcamalar toplamı ve güncel değerlemesi

 • Proje bütününe oranlarıyla, gerçekleşen imalatların ve harcamaların tüm imalatlar ile zamansal ve bütçesel olarak karşılaştırmasının yapılması.

 • Öngörülen bütçe ile işin gerçekleştirme maliyetleri arasında farklar var ise belirlenmesi ve raporlanması

2. Periyodik Proje İlerleme Raporu Hazırlanması

2.a.1: Periyodik ilerleme durumu:

 • Gerçekleşen imalatların durumu

  - İmalat gerçekleşme /tamamlanma oranları

  - İş programına göre durum (gecikme /ileri olma)

  - Dönemsel hak ediş veya harcamaların incelenmesi ve kredi kuruluşuna bildirilmesi

  - İmalat bütçe karşılaştırması sonuçların nedenleriyle değerlendirildiği rapor sunulması,

  - İlk 4 periyodik raporda tespit edilmiş aksama var ise giderilmesine yönelik yöntemler belirlenmesi ve raporlanması

  - Proje süresi boyunca, projede sözleşme altında iş yapacak çözüm ortakları hakkında yeterlilik analizinin yapılması
  - Fotoğraflarla ve belgeleri ile desteklenmiş periyodik ilerleme raporunun hazırlanması.

İş Programının Takibi:

Projenin Yatırımcı tarafından hazırlanarak İşveren tarafından onaylanan iş programını incelemek, dönemsel gecikmeleri, inşaat ilerlemesini, imalatların durumunu, bütçedeki revizyonları, satın alma planındaki gelişmeleri, mevcut iş gücü, ekipman adeti gibi bilgileri Yatırımcı veya Yatırımcı tarafından görevlendirilmiş proje yönetim firmasından temin ederek ve derleyerek aylık raporu hazırlamak.

- Ziyaretlerde elde edilen bilgilerin ve inşaat durumunun Mevcut Onaylı İş programına göre uygunluğunu gözlemlemek, mevcut ilerleme durumunu değerlendirmek, var ise iş programına göre uygunsuzlukları ve riskleri/gecikmeleri raporlamak, raporda yer alacak şekilde imalatların fotoğraflarını çekmek.

- Sahadaki mevcut kaynaklar (makine, işgücü, ekipman, vb...) hakkında bilgileri Yatırımcının görevlendirmiş olduğu yönetimi firmasından/ müteahhitten temin edip derleyerek dönemsel raporda mevcut durumu detaylıca belirtmek,

- Ana Yüklenicinin dönemsel Hak ediş ilerleme değerleri hakkında bilgi toplamak ve sonuçları raporlamak, dönmesel ödeme miktarını belirlemek

- Saha Fotoğrafları ile desteklenmiş Aylık İlerleme Raporlarını hazırlamak

Bütçe ve Harcamaların Kontrolü

Yapılan harcamalara ait fatura ve dekontları Yatırımcının şantiye yönetiminden talep ederek, harcamaların onaylı iş programı ve bütçesine uygunluğunu değerlendirilir ve raporda konu ile ilgili görüşler belirtilir.

Onaylı bütçeye göre farklılık gösteren maliyet kalemleri hakkında Yatırımcı ve/veya Yatırımcı tarafından atanmış Yüklenici ve Proje Yöneticisi’nden alınacak bilgiler ile birlikte iş programı, satın alma planı ve revize bütçelerden tespit ettiği değişiklikler İşveren’e raporlanır.

Genel hatlarıyla, işin belirlenen bütçe ve sürelerde bitip bitmeyeceği ile ilgili şantiyenin verilerini kullanarak ve APAVE’ın geçmiş tecrübelerine dayanarak ilerleme hızı ve bütçe ile ilgili yorumlar ve varsa öneriler toplantı ve saha ziyaretleri esnasında taraflara bildirilir. Bu toplantılarda yapılan bildirimler, Dönemsel Rapor’un eki olacak “Şantiye Toplantı Notları”nda da belirtilir.

Aylık Raporlama

Yatırımcı ve/veya Yatırımcı tarafından atanmış Proje Yöneticisi’nden alınacak bilgiler doğrultusunda APAVE ekibi tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri sonucu değerlendirilmesi yapılacak, bulunan değerlendirme sonuçlarına göre “Dönemsel İlerleme Raporu” hazırlanır ve dönemsel rapor her saha ziyaretinden sonra en geç 3 (üç) gün içinde İşveren’e ve Yatırımcıya elektronik posta ile ve basılı olarak teslim edilir.

Hizmet kapsamına, gerek tasarımın ve gerekse inşaatın teknik yönden incelenmesi dahildir.

Tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm dokümanlar Yatırımcı ve/veya Yatırımcı tarafından atanmış Proje Yöneticisi firma tarafından verilir ve içerik bakımından APAVE tarafından değerlendirilir.


Dizayn Uygunluk İncelemeleri ve Spot Kalite Kontroller:

 • Mevcut projelerin (statik, betonarme, elektrik, mekanik, mimari) ve hesaplarının incelenerek, mevzuattaki standart ve yönetmeliklere uygunluğunun değerlendirilerek raporlanması,
 • Devam eden imalatların spot olarak kalite kontrolünün yapılması. Bu imalatlar;
 • - Betonarme

  - Çelik

  - Mimari

  - Elektrik

  - Mekanik

  - Altyapı

  - İzolasyon

 • Spot olarak gerçekleştirilecek saha kontrolleri esnasında;

  - Malzeme uygunluklarının doküman ve yerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

  - İmalat kalitesinin kontrolü,

  - Uygunsuz imalatların belirlenmesi,

  Hizmetleri gerçekleştirilecektir. Fotoğraflarla desteklenmiş periyodik saha kontrol raporlarının hazırlanması,tanımlanan işlerin yapılması için gereken tüm dokümanlar Yatırımcı ve/veya Yatırımcı tarafından atanmış Proje Yöneticisi firma tarafından verilecek ve içerik bakımından APAVE tarafından değerlendirilecektir..

RAPORLAR
 • Dizayn İnceleme Raporu

 • Başlangıç Raporu (Mevcut Durum Tespit)

 • Uygunsuzluk raporu

 • Dönemsel İlerleme Raporu

 • Şantiye Toplantı Notları

Geri Dön
Teknik Muayene ve Kontrol - Eğitim Hizmetleri - Test ve Ölçüm